Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Pievienots: 22.11.2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām uzsāka īstenot projektu “Civis novus”. Līdz 2018. gada izskaņai Latgales reģionā tiks organizētas 6 strukturētā dialoga diskusijas “Kafija ar politiķiem” novados.

 «Kafija ar politiķiem» ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu neformālajā vidē par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem.

Viena no diskusijām tika organizēta PIKC RVT Krāslavas struktūrvienības jaunatvērtajās telpās Aronsona ielā 3, Krāslavā. Pasākumā pulcējās novada deputāti, vadītāji, uzņēmēji un 40 jaunieši no pilsētas skolām (PIKC RVT Krāslavas struktūrvienības parlaments, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni). Pasākuma mērķis: meklēt risinājumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai Krāslavas novadā.

Meklējot konkrētos risinājumus un priekšlikumus, tika apspriesti sekojošie jautājumi:

- jaunatnes politika Krāslavas novadā (ko es darītu savādāk jaunatnes politikas īstenošanā novadā, kas pietrūkst, ko jāuzlabo, kā novada domei būtu jāatbalsta darbs ar jaunatni pagastos, kā pagasta pārvaldei būtu jāatbalsta darbs ar jaunatni pagastā, kādas prioritātes, ko varētu darīt u.c.);

- jauniešu dalība projektos (kāda veida projektu konkursos jaunieši šobrīd piedalās – starptautiskā līmenī / Latvijā / novadā, kāda veida projektu konkursus jaunieši vēlētos novadā, kāpēc jaunieši raksta / neraksta projektus u.c.);

- jauniešu līdzdalība ikdienas dzīvē novadā (ko jaunieši var dot novadam, ko jaunieši var uzlabot un kā, kas var veicināt jauniešu iesaistīšanos novada dzīvē, kādiem faktoriem ir jāizpildās, lai pateiktu – jā, tagad es esmu gatavs aktīvi iesaistīties novada dzīvē u.c.);

- jauniešu darbošanās biedrībās un brīvprātīgais darbs (kāpēc jauniešiem iesaistīties biedrības darbā, kāpēc jaunietim jāveic brīvprātīgais darbs, kas veicina jauniešu dalību biedrībā, kā attīstīt brīvprātīgā darba kustību novadā u.c.);

- jauniešu nodarbinātība (ko jaunietis var darīt, lai veicinātu savu konkurētspēju darba tirgū, kāda loma pašvaldībai jaunieša nodarbināšanā, kā novada dome/pagasta pārvalde var sadarboties ar jaunieti nodarbinātības veicināšanā u.c.);

- sociālā riska problēmas jauniešu vidū (Alkohols, narkotikas, klaiņošana, pasivitāte. Kādi risinājumi? Kurš ir atbildīgs par to!?).

Katram jaunietim bija iespēja iejusties Krāslavas novada domes priekšsēdētāja lomā un jaunatnes lietu speciālista amatā, izteikt konkrētus priekšlikumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā. Populārākie ierosinājumi:

veidot kontaktus ar ārzemēs dzīvojošiem jauniešiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ir pametuši Krāslavu (Sociālajos tīklos izveidota vienota platforma, ikgadējie forumi un pasākumi);
amatpersonu un jauniešu kopīgās aktivitātes (sporta spēles, forumi, diskusijas);
komunikācijai un informācijas apmaiņai vairāk izmantot sociālos tīklus;
pilsētas laukumā rādīt translāciju no dažādiem pasākumiem;
jauniešu domes izveide novadā;
palielināt finansējumu jauniešu projektiem;
popularizēt esošos projektus;
jaunieši un senjori - kopīgās aktivitātes solidaritātes saiknes nostiprināšanai, dažādu paaudžu viedokļu un prasmju apmaiņa.

Diskusijas laikā kā viena no prioritātēm tika izvirzīta uzņēmējdarbība. Jaunieši uzskata, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības pamati meklējami izglītības iestādē. Būtisks moments ir sevis pilnveidošana dažādās sfērās (kursu, semināru apmeklējums, sistemātiskas speciālistu konsultācijas), kā arī aktīva darbība brīvprātīgajā darbā.

2019. gada 25. janvārī Daugavpilī norisināsies noslēdzošā reģionālā diskusija “Kafija ar politiķiem”. Krāslavas novada jauniešiem tiks nodrošināta iespēja piedalīties aktivitātē, prezentējot, Krāslavā izskanētos priekšlikumus novada jaunatnes politikas veidošanā.

Paldies par aktīvu dalību Krāslavas novada domes deputātiem Viktoram Moisejam un Viktorijai Lenei, Krāslavas Izglītības pārvaldes vadītājai Lidijai Miglānei un Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei, PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības karjeras konsultantei Žannai Drozdovskai un uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatorei Agitai Svarinskai. Uzņēmējiem: Irēnai Voicehovičai (SIA „IV Plus”) un Artjomam Klovānam (SIA “ARTTEKO”). Paldies, pasākuma vadītājai Daina Kriviņai un, protams, mūsu Krāslavas novada jauniešiem par būtiskiem priekšlikumiem novada attīstībā.

Julianna Moisejenkova
Jaunatnes lietu speciāliste Krāslavas novadā,
Elvīras Škutānes foto

informācija tika ņemta no